Hva kjennetegner et effektivt Outplacementprogram?

Outplacement er en karriererådgivningstjeneste som ofte tilbys kandidater ved overtallighet eller ved annen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ofte som en sentral del av en sluttavtale.

Per i dag finnes det et utvalg av etablerte leverandører av denne tjenesten. Mange tilbyr ofte mye av det samme «innholdet» i sine programmer og det er ofte vanskelig å sammenligne/skille tilbudene fra hverandre for slik å ta stilling til hvilket selskap som tilbyr den beste tjenesten.

Uavhengig om din virksomhet har en samarbeidspartner eller er i en posisjon hvor dere søker etter en solid leverandør; nedenfor følger noen viktige tips som kjennetegner et funksjonelt og effektivt Outplacementprogram. Dette gjelder også deg som har inngått sluttavtale og har fått en viss sum knyttet til kjøp av Outplacementprogram.

 

1. Programmet må være av et omfang som sikrer resultater
Det tilbys ulike programpakker; noen basert på et gitt antall timer, andre med lengre perspektiv på 3-6 måneder etc. til fast pakkepris (antall timer ikke antydet). Ledere på mellomledernivå og oppover mottar ofte tilbud om programmer fra 6-9-12 måneder.

For å få god progresjon er det essensielt at programmet har et omfang som gir rom for gode arbeidsprosesser og ønsket resultat. Karrierepartner AS anbefaler oppfølging på fortrinnsvis 3 måneder, alternativt minimum 15 timer per kandidat.

Tips! Hvis virksomheten har flere parallelle sluttavtaler (eksempelvis en gruppe på 8) vil det være en ide å vurdere felles gruppebasert tiltak, i form av kurs eller workshops. Her vil deltakerne kunne jobbe mer inngående med tematikk knyttet til sentrale jobbsøkerkompetanseemner, få utviklet og spisset sine salgsverktøy, utøve erfaringsutveksling, jobbe med oppgaveløsninger samt gjennomføre treningssekvenser. Således kan de i den individuelle karriererådgivningsdelen raskere gå inn i «markedsfasen» dvs den aktive delen av Outplacementprogrammet. Gjennom denne løsningen vil det være mulig å gjøre en avkortning av antall timer i den individuelle delen av Outplacementprogrammet.

 

2. Grundig kartlegging og på kandidatens premisser
Sentralt i ethvert program vil være grundigheten knyttet til kartlegging av kandidatens ståsted, ønsker og behov. Dette skal gi et nødvendig grunnlag for skreddersøm av program for den enkelte kandidat. Rådgiveren må evne å være fleksibel i sine tilnærminger og ikke oppleves å levere et «ferdig tygget» konsept eller program. Innholdet må være basert på kandidatens premisser og behov.

 

3. Rådgiverens profil og bakgrunn matcher kandidatens
Et vellykket samarbeid krever at leverandøren tilbyr rådgiver som matcher kandidatens forventninger og behov, i form av:

  • Profil (stil, væremåte, evne å være på nivå, formell/uformell)
  • Bakgrunn, erfaring og kompetanse (sentralt for raskt å kunne sette seg inn i kandidatens bakgrunn samt oppleves å være faglig nok sterk som grunnlag for god sparring). Dette er spesielt viktig i Outplacement for ledere og spesialister.
  • Rådgiver må tørre å utfordre kandidaten, coache og være god til å stille åpne spørsmål som skaper refleksjon, eierskap og retning.

 

4. Rådgiveren bør være markedsorientert
Pass på at leverandør tilbyr karriererådgiver som både er faglig sterk og dyktig i å fasilitere kandidatens skreddersydde program, men samtidig markeds- og løsningsorientert. En karriererådgiver må både være oppdatert og ha kunnskap på moderne/effektive markedskanaler for jobbsøking og posisjonering i arbeidsmarkedet, evne å også bruke eget velutviklet nettverk, ha god kunnskap om arbeidsmarkedet, være resultatorientert.

 

5. Materiell og tilgang til funksjonelle verktøy
Leverandørens materiell, maler og verktøy bør være faglig oppdaterte samt tilpasset de ulike målgrupper kandidater mht innhold og nivå, ordlyd, eksempler, øvingsoppgaver og handlingsplaner. Materiell og verktøy skal være tilgjengelig både digitalt og i trykkform, slik at leverandør imøtekommer kandidatens lærestiler så vel som erfaring/trygghet i bruk av digitale verktøy. 

 

6. Mulighet til å delta på foredrag/Workshops med andre kandidater
I Outplacementprogrammet er det alltid en fordel å benytte seg av faglige workshops som leverandør eventuelt tilbyr, digitalt eller fysisk, for sine kandidater. I tillegg til læring har kandidaten en fin anledning til å bygge nettverk, ha erfaringsutveksling og få innspill fra andre som er i samme prosess som seg selv. Her er det også grunnlag for oppgaveløsninger og praktisk trening.

 

7. Bruk rådgiveren også etter at du har startet i ny jobb
Ved eventuelle gjenstående timer etter at kandidaten har fått ny jobb anbefaler vi at våre kandidater vurderer å bruke rådgiveren fra Karrierepartner AS som coach/sparringspartner ved inntreden i den nye jobben. Relasjoner er på plass, rådgiver har innsikt i kandidatens styrker og utviklingsområder, og dette gir et godt grunnlag for videre jobbcoaching. Kandidaten har prøvetid i den nye stillingen og de kan i disse rådgivningstimene ha søkelys på kandidatens prestasjoner, erfaringer og ulike tilnærminger i prøveperioden.

 

Karrierepartner AS har solid erfaring innen karriererådgivning og dekker naturligvis alle forannevnte kjennetegn på et funksjonelt og effektivt Outplacementprogram. Vi besitter profesjonelle og markedsorienterte karriererådgivere, som sikrer gode arbeidsprosesser og at kandidatene kommer over i ny jobb. Erfaring viser at de som benytter seg av karriererådgiver kommer 2,5 ganger raskere over i ny jobb.

 

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om våre karriereomstillingstjenester og Outplacementprogram

Kontakt:
Bjørn-Eirik Buschmann
Daglig leder/Partner – Karrierepartner AS
Mobil: +47 909 70 113
E-post: bjorn-e@karrierepartner.no