Fra permittering til oppsigelse – 10 tips til arbeidsgiver

Det er på det rene at situasjonen har vært prekær i svært mange virksomheter siden mars 2020 og frem til nå, som følger av Covid-19.

Svært mange har sett seg nødt til å permittere sine ansatte og mange har blitt oppsagt. Med utgangspunkt i de utvidede permitteringsreglene, som gjelder frem til 30. september 2021, går mange virksomheter nå inn i en fase hvor de må gjøre en vurdering og konkrete grep knyttet til fremtidig arbeidskraftbehov. For mange vil løsningen dessverre måtte være å si opp ansatte.

Vår samarbeidspartner Advokatfellesskapet Lovende har 10 tips som er viktige råd for arbeidsgivere som vurderer å gå fra permittering til oppsigelse.

 

1. Beslutning om nedbemanning må være forankret i ledergruppe og styre. Det må dokumenteres et varig redusert behov for arbeidskraft.

 

2. Utarbeid en oversikt som viser hvordan organisasjonen skal se ut etter omstillingen. For eksempel hvilken nøkkelkompetanse er nødvendig. Husk å følge lovens og hovedavtalens krav til saksbehandling. Særlige regler for masseoppsigelser og lovpålagt drøfting med tillitsvalgt.

 

3. Etabler en god og jevnlig dialog med de tillitsvalgte/ansattes representant.

 

4. Arbeidsgiver skal beslutte kriterier for utvelgelsen, om mulig i samarbeid med tillitsvalgte. Eksempelvis ansiennitet, kvalifikasjoner, egnethet, alder og sosiale forhold.

 

5. Det er viktig med forutsigbar, konsekvent og tilstrekkelig informasjon både internt og eksternt. Ta hensyn til arbeidstakernes reaksjoner og opplevelser i endringsprosessen. Ulike reaksjonsmønstre og faser må ivaretas.
Anbefaling*: vurder også å tilby de berørte profesjonell karriererådgivningsbistand i overgangen til ny jobb (se tips nederst i denne artikkelen)

 

6. Arbeidsgiver må sikre saklig grunnlag for oppsigelse. Tilby annet passende arbeid der hvor det er aktuelt. Begrunne utvelgelsen og foreta en interesseavveining mellom virksomheten og arbeidstakers behov.

 

7. Arbeidsgiver skal innkalle til drøftingsmøte med arbeidstaker før oppsigelse kan besluttes. Opplys om arbeidstakers rett til å ha med rådgiver i møte.

 

8. Husk korrekt utformet oppsigelse. Oppsigelsen må leveres personlig eller sendes rekommandert. Permitterte arbeidstagere som mottar oppsigelse, har rett til arbeid og lønn i oppsigelsestiden.

 

9. Arbeidstaker kan kreve forhandlingsmøte. Vær oppmerksom på at arbeidstaker har rett til å stå i stilling frem til saken er rettslig avgjort.

 

10. HUSK referat fra alle møter. Dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon.

 

Anbefaling*
Vi har gode erfaringer fra virksomheter som i denne type prosesser tilbyr berørte medarbeidere profesjonell bistand i overgangen til ny jobb, gjennom karriererådgivning/Outplacement, kurs etc. De berørte opplever å bli tatt godt vare på i prosessen, samt at kollegaer som ikke blir berørt vil oppleve dette som vært positivt. Dette bekrefter og styrker bedriftens omdømme internt, så vel som eksternt.

Vi samarbeider med Karrierepartner AS, en profesjonell leverandør av karriereomstillingstjenester og som kan dokumentere at over 90% av kandidatene har fått seg ny jobb.

Sjekk følgende linker og artikler:

Karriererådgivning for bedrifter

Hva kjennetegner et effektivt Outplacementprogram

Sluttavtale – avtale om opphør av arbeidsforhold

Samarbeid med advokatfellesskapet Lovende

 

Har du spørsmål om oppsigelse under permittering kontakt Advokatfellesskapet Lovende ved

Annicken Iversen, advokat MNA
advokativersen@lovende.no
Tel: 992 07 731

Heidi Lill Mollestad Oppegaard, advokat MNA
advokatoppegaard@lovende.no
Tel: 951 13 124

www.lovende.no